بیشتر بخوانید

آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول ) به اطلاع عمومی می رساند سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بیجار به استناد ماده ۵و۱۳آئین نامه مالی شهرداری ها و بر اساس مجوز شماره ۷۰۳/ش  مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۲۰شورای اسلامی شهر بیجار نسبت به فروش تعدادی از خودرو های سازمان با قیمت کارشناسی پایه (پیوست اگهی مزایده) از طریق مزایده عمومی […]

بیشتر بخوانید