بازدید و برسی عملکرد و مشکلات مرکز معاینه فنی خودروهای سبک (خودرو آزمای بیجار )توسط مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بیجار