رنگ آمیزی بلوک عابر پیاده و کلیه سرعت کاه های سطح شهر

با توجه به فرا رسیدن مهر ماه وآغاز سال تحصیلی جدید  ،سازمان حمل ونقل همگانی  اقدام به خرید یک تن رنگ ترافیکی جهت انجام خط کشی بلوک عابر پیاده ورنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر نموده است لذا در این راستا واحد ترافیک سازمان اقدام به ترمیم وبازسازی خط کشی های بلو ک عابر پیاده برای تمامی مدارس سطح شهر نموده است همچنین برای دومین بار در سال ۱۳۹۵اقدام به رنگ آمیزی تمامی سرعت کاه های داخل و مبادی ورودی وخروجی شهر نموده است

 

photo_2016-09-19_07-49-34 photo_2016-09-19_07-49-40 photo_2016-09-19_07-47-36 photo_2016-09-19_07-47-46 photo_2016-09-19_07-47-51 photo_2016-09-19_07-47-56 photo_2016-09-19_07-48-02 photo_2016-09-19_07-48-09 photo_2016-09-19_07-48-47 photo_2016-09-19_07-48-57 photo_2016-09-19_07-49-03 photo_2016-09-19_07-49-08