گزارش تصویری از خط کشی طولی خیابان ها و رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر بیجار و حومه

 

 

 

گزارش تصویری از خط کشی طولی خیابان ها و رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر بیجار و حومه

 

 

photo_2016-03-14_13-36-30

 

 

photo_2016-03-14_13-36-47

photo_2016-03-14_13-36-55

photo_2016-03-14_13-37-01

photo_2016-03-14_13-37-06

photo_2016-03-14_13-37-10

photo_2016-03-14_13-37-16

photo_2016-03-14_13-37-26

photo_2016-03-14_13-37-54

photo_2016-03-14_13-38-05

photo_2016-03-14_13-40-33

photo_2016-03-14_13-40-38

photo_2016-03-14_13-40-53

photo_2016-03-14_13-40-57

photo_2016-03-14_13-41-04

photo_2016-03-14_13-41-08

photo_2016-03-14_13-41-11