• اتحادیه حمل و نقل
    • شهرداری
    • فرمانداری
    • استانداری
  • گزارش تصویری از بارش برف در شهرستان بیجار و حضور مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خیابان های شهر و ساماندهی تاکسی ها جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان

    گزارش تصویری از بارش برف در شهرستان بیجار و حضور مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر بیجار در خیابان های شهر و ساماندهی تاکسی ها جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان photo_2016-02-08_08-17-02 photo_2016-02-08_08-18-13 photo_2016-02-08_08-18-07 photo_2016-02-08_08-18-00 photo_2016-02-08_08-17-55 photo_2016-02-08_08-17-46 photo_2016-02-08_08-17-41 photo_2016-02-08_08-17-07 photo_2016-02-08_08-17-13 photo_2016-02-08_08-17-23   photo_2016-02-08_08-16-54 photo_2016-02-08_08-16-45 photo_2016-02-08_08-16-36 photo_2016-02-08_08-17-19