• اتحادیه حمل و نقل
  • Error
  • Error
  • استانداری

  RSS Error: A feed could not be found at http://bijar.ir/DesktopModules/News/NewsXml.aspx?&mid=13906&CategoryID=0&wVersion=Staging&tabID=1&Lang=fa-IR&site=BijarPortal&pTitle=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&IsInArchiveMode=False&ArchiveCategory=1&ArchiveYear=2013&ArchiveMonth=1. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

  RSS Error: A feed could not be found at https://bijartaxi.ir/rss/rss3.php. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

 • تقدیر مدیر عامل سازمان حمل و نقل از مدیریت شرکت طرح گستر پویش

  الوندیان  مدیرعامل سازمان با اشاره به نقش کلیدی جایگاه های CNGدر خدمات رسانی مطلوب وموثر در بخش حمل ونقل همگانی وحساسیت وپژه  وتخصصی بودن بهره برداری  ونگهداشت جایگاه ها ،به تقدیر وتشکر از مدیریت شرکت طرح گستر پویش جناب آقای مهندس عیدی بهره بردار جایگاه های CNGاین شهرستان پرداخت وی با اشاره به مدیریت قوی این شرکت در زمینه پرسنل تحت امر وپرداخت بموقع گاز بهاء مصرفی به شرکت گاز عملکرد کلی شرکت را مثبت ارزیابی نموده ورضایتمندی خودرا  نسبت به عملکرد  5 ماهه  شرکت اعلام نمود.