تقدیر از عملکرد شرکت چاوش نیرو گاز رضوی

الوندیان  مدیرعامل سازمان با اشاره به نقش کلیدی جایگاه های CNGدر خدمات رسانی مطلوب وموثر در بخش حمل ونقل همگانی وحساسیت وپژه  وتخصصی بودن بهره برداری  ونگهداشت جایگاه ها ،به تقدیر وتشکر از مجموعه شرکت چاوش نیرو گاز رضوی بهره بردار جایگاه های CNGاین شهرستان پرداخت وی با اشاره به مدیریت قوی این شرکت در زمینه پرسنل تحت امر وپرداخت بموقع گاز بهاء مصرفی به شرکت گاز عملکرد کلی شرکت را مثبت ارزیابی نموده ورضایتمندی خودرا  نسبت به عملکرد ۸ماهه  شرکت رااعلام نمود