• اتحادیه حمل و نقل
    • شهرداری
    • فرمانداری
    • استانداری
  • ترمیم و استاندارد سازی سرعت کاه های سطح شهر

    یوسفیان مسئول واحد فنی و ترافیک سازمان از آغاز بکار ترمیم و استاندارد سازی سرعت کاه های کمر بندی و سطح شهر  با همکاری شهرداری خبر داد.در این عملیات که با نظارت سازمان صورت پذیرفت با توجه به مشکلات فرسودگی و غیر استاندارد بودن برخی از این سرعت کا ه ها ترمیم کلی و رنگ آمیزی آن  تا هفته آینده در دستور کار این واحد خواهد بود. Picture 149 Picture 145Picture 162 Picture 153 Picture 167