Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bijartaxiir/public_html/wp-content/themes/kingclub-theme/page.php on line 10

دستورالعمل سرویس مدارس

دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس در سال تحصیلی 89 – 88 که با همکاری وزارتخانه های کشور ، آموزش و پرورش و راه و ترابری تهیه شده از سوی وزیر کشور برای اجرا ابلاغ شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بر اساس ماده یک این دستورالعمل ، موسسات یا شرکتها و یا گروههای پیمان کاری خودروهای حمل و نقل  دانش آموزان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آئین نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان با دریافت پروانه از شهرداریها یا بخشداریهای مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند .

بر اساس تبصره ماده مذکور ، اشخاص حقیقی بر حسب مورد نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش  و تائید و اخذ مجوز از شهرداریها و بخشداریهای مربوط می توانند صرفا در امور حمل و نقل دانش آموزان مدارس فعالیت نمایند .

به موجب این تبصره،این گونه اشخاص بایستی  حداکثر طی  مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکتهای حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط متدرج در آئین نامه مربوطه برای سال های بعدممنوع می باشد .

همچنین بر اساس  این دستورالعمل ،حمل دانش اموزان با خودروهای باظرفیت کمتر از 4 نفر ممنوع می باشد .

به موجب این دستورالعمل ، شهرداریها و بخشداریها برحسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیرماه هر سال نسبت به تامین نیازهای حمل و نقل دانش موزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش بینی های لازمرا به عمل آورده و مراتب را به آموزش و پرورش اعلام نمایند و چنانچه تعداد مورد نیاز و درخواست آموزش وپرورش اضافه بر ظرفیتها و امکانات شهرداریها و بخشداریها باشد ، شهرداریها و بخشداریها با معرفی کارگروه حمل و نقل  دانش موزان مدرسه یا فراخوان محلی و با رعایت مفاد آئین نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تامین کسری خودروهای موردنیاز اقدام نمایند .

بر اساس ماده دیگر این دستورالعمل ،رانندگانی که موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانش اموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می نماید مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی باشند .

همچنین شهرداریها و بر حسب مورد بخشداریها موظند جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش اموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوئ شهرت رانندگان را دریافت نمایند .

به موجب دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس ،کارگروه موضوع ماده 18 آئین نامه در سطح استان عبارتند از : یک نفر نمایند آموزش و پرورش ، یک نفر نماینده شهرداری و بر حسب مورد بخشداری و یک نفر نماینده مدیران مدارس،راهور ناجا و استانداری حسب مورد بدون حق رای بلامانع است ودبیر کارگروه نماینده آموزش و پرورش و دبیرخانه کارگروه در ادارات آموزش و پرورش  مستقر خواهد بود .

بر اساس تبصره یک این دستورالعمل،در سطح شهرستانها و نواحی و مناطق تابعه  استان نیز مسئولیت ارزشیابی ، مدیریت و کنترل حمل و نقل دانش آموزان بر عهده کارگروهی مشابع استان میباشد و شیوه نامه اجرائی جلسات و وظایف اعضا منطبق با آئین نامه و این دستورالعمل توسط دبیرخانه کارگروه موضوع ماده 18 تهیه و پس از تصویب با رای اکثریت اعضا اجرا می شود و مصوبات کارگروه با امضای استانداری یا فرمانداری و حسب مورد بخشداری جهت اجرا ابلاغ می شود .

بر اساس ماده دیگر این دستورالعمل ،نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش اموزان مدارس در آخر فروردین ماه هر سال توسط کارگروه موضوع ماده 18 آئین نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می گردد .

بر اساس تبصره ماده مذکور ، چنانچه شورای اسلامی شهرها تصمیم به افزایش نرخ پیشنهادی کارگروه مذکور نماید ،کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدارس اجازه خواهد داشت تا بر اساس مفاد قسمت دوم از ماده 3 این دستورالعمل،نسبت به تامین خودروهای مورد نیاز با نرخ پیشنهادی خود اقدام نمایند و به موجب دیگر تبصره این بند ، نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان بر اساس ظرفیت مندرج در کارت شناسائی خودرو و یا کسر راننده یا مراقبین دانش آموزان محاسبه می گردد .

همچنین مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارا داد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به تائید شهرداری یا بخشداری رسیده و مجوز انها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و پس از امضا طرفین قرارداد ( مدیرمرسه ،شرکت یا موسسه خدمات رسان و تائید نماینده شورای انجمن اولیاء و مربیان منطقه و ناحیه)یک نسخه آن را به انجمن اولیا و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه ،شخص حقیقی یا حقوقی(خدمات رسان) و شهرداری و بخشداری و راهنمائی و رانندگی محل ارسال دارند .

بر اساس تبصرع این ماده ، تنظیم قرارداد به عهده کارشناس حقوقی اموزش و پرورش خئاهد بود و اخذ هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس ماده دیگر این دستورالعمل،دستورالعمل تعیین نرخ و نحوه استفاده از علائم ممیزه توسط کارگروه موضوع ماده 19 آئین نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک هرای کشور ابلاغ خواهد شد .

همچنین در شهرهای بزرگ که قانون طرح ترافیک یا زوج و فرد اجرا می شود، خودروهای حمل ونقل دانش اموزان فقط با برچسب دریافتی از شهرداری در زمان انتقال دانش آموزان به مدارس و یا به مقصد(محل سکونت) می توانند در این محدوده رفت و امد نمایند و تصویب تعداد و محدودیتهای زمانی برچسبهای دریافتی با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور  خواهد بود .

به موجب تبصره های ماده فوق الذکر ،رفت و امد این گونه وسایل در ایام تعطیل مدارس و ایام حضور دانش اموز در مدرسه مطابق زمان بندی آموزش و پرورش و تابع قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی می باشد و طرح برچسب تابلوهای خودروهای حمل و نقلدانش آموزان پس از تائید اعضای موضوع ماده 19 آئین نامه توسط شهرداری یا بخشداری چاپ خواهد شد و پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچسبها و تابلوها جهت استفاده در خودروهای حمل و نقل دانش آموزان اقدام نمایند و بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس دهی مجاز نمی باشد .

به موجب دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس ،تامین خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مدارس حومه و شهر یا روستا مرکزی و مدارس روستائی و شبانه روزی برعهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مطابق با ماده 18 آئین نامه  این خودروها ارزشیابی ، مدیریت و کنترل خواهند شد .

وظائف و شرایط تکمیلی مراقبین ، اولیا ،چگونگی دریافت و هزینه حمل و نقل دانش آموزان،ثبت مشخصات رانندگان و عوامل اجرائی ، دانش موزان ، چگونگی رسیدگی به شکایات اولیا ، فرمهای ارزشیابی و نظرخواهی ، گزینش راننده، شرح وظائف و تعهدات پیمانکاران با تامینکنندگان خودروهای حمل و نقل  دانش آموزان مطابق شیوه نامه ای خواهند بود که توسط آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می شود .

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری